تکنولوژی آموزش چیست؟

Recent Posts

تاریخچه فناوری آموزش

حداقل برای هزاران سال از انواع چرتکه، لوح های نوشتاری و تخته سیاه استفاده شده است. بعداز رواج کتاب و جزوه، این دو نقش بسیار مهمی در آموزش داشتند. از ابتدای قرن بیستم، ماشین های تکثیر از قبیل دستگاه استنسیبل و دستگاه های کپی گشتتنر (نوعی دستگاه کپی با کاغذ …

Read More »

یادگیری هم‌زمان و غیرهم‌زمان

اینکه یادگیری الکترونیک تا چه حدی جایگزین سایر رویکردهای یادگیری و تدریس شده است، امری متغیر است که شامل طیف صفر تا صد یادگیری آنلاین و از راه دور می شود. برای طبقه بندی میزان کاربرد تکنولوژی از واژه های توصیفی متعددی استفاده می شود که البته چندان هم منسجم …

Read More »

Which Company Would You Choose?

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also …

Read More »